گزارش سفر جنوب و بوشهر در آذر ماه سال 92     
این سفر از شهریار شروع و پس از طی مسیر اتوبان ساوه و سپس اتوبان ساوه سلفچگان و در امتداد آن بسوی دلیجان ادامه دادیم. با عبور از میمه وصرف صبحانه در پارک . . . بسوی اصفهان رفتیم . آن روز اصفهان هوائی بسیار آلوده داشت. با گذر از اصفهان بسوی شهرضا براه افتادیم. ساعت حدود یک بعد از ظهر وارد شهرضا شدیم.  ادامه دارد. . .