پیام بهداشتی - دکتر محمدرضا معماریان پورپیام ها به تفکیک گروه تخصصی
گروه آموزش و ارتقاء سلامت

پیام های بهداشتی در حوزه موضوعی آموزش و ارتقاء سلامت
ارتقاء سلامت

    آموزش اثر بخش، فرایندی مستمر، ساده و صحیح است.
    زکات علم آموختن است.
    آموزش سلامت روح خدمات بهداشتی درمانی است.
    هدف از آموزش سلامت توانمندسازی افراد جامعه به منظور کمک به خودشان می باشد.
    خدمت واقعی به افراد جامعه توانمند سازی آنان در حل مشکلاتشان می باشد.
    برنامه های آموزش سلامت می تواند کمک موثری در پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء سطح سلامت جامعه باشد.
    آموزش سلامت، نقش محوری در ارتقاء فرهنگ جامعه دارد.
    انسان سالم، محور توسعه.
    به سلامت خود بیشتر بیاندیشیم.
    سلامتی یکی از نعمت های بزرگ خداوندی است، قدر آن را بدانیم.
    پیشگیری بهتر از درمان است.
    به سلامت خود کمک کنیم.
    ارتقاء سلامت = ارتقاء کیفی زندگی

مطالعه بیشتر...